Privacyverklaring

Obèr Makelaardij is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Hoofdstraat 12a

2351 AJ Leiderdorp

0715419957

info@obermakelaardij.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Obèr Makelaardij verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam

 • Geslacht

 • Geboortedatum

 • Geboorteplaats

 • Adresgegevens

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

 • Bankrekeningnummer

 • Nummer ID-bewijs

 • Geldigheid ID bewijs

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via Mailadres invullen, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Bedrijfsnaam invullen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;

 • Om een opdracht tot dienstverlening uit te kunnen voeren;

 • Om een taxatieopdracht uit te kunnen voeren;

 • Om u te informeren indien u nieuw woning aanbod wenst te ontvangen

 • Obèr Makelaardij verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

   

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Obèr Makelaardij neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Bedrijfsnaam invullen) tussen zit. Bedrijfsnaam invullen gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: aanvullen met naam van het systeem, waarom het gebruikt wordt, onderliggende logica, belang en verwachte gevolgen voor betrokkene.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Obèr Makelaardij bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: 

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)

De Wwft maakt onderscheid tussen de bewaarplicht inzake het cliëntenonderzoek en de bewaarplicht bij melding van ongebruikelijke transacties: 

 De Wwft-plichtige bewaart de in het kader van het cliëntenonderzoek vergaarde gegevens op toegankelijke wijze gedurende 5 jaar na het tijdstip van het beëindigen van de zakelijke relatie of tot 5 jaar na het uitvoeren van de desbetreffende transactie. 

 De Wwft-plichtige bewaart de gegevens van de melding van de ongebruikelijke transactie en legt deze vast, op zodanige wijze dat die gegevens opvraagbaar zijn en de desbetreffende transactie reconstrueerbaar is gedurende 5 jaar na het tijdstip van het doen van de melding.

 

De Wfft bevat geen aparte bewaarplicht. Op grond van artikel 52 Algemene Wet inzake Rijksbelastingen (AWR) bestaat voor de betreffende belastingplichtige (dus ook voor degene die onder het bereik van de Wwft vallen) de verplichting om de gegevens van alle eigen transacties te bewaren. De Wwft bevat daarom geen separate eis om alle transacties te reproduceren.

 

Dossiers opdrachten

De overeenkomst tussen een makelaar en zijn cliënt is een overeenkomst van opdracht. Artikel 7:412 BW bepaalt dat een rechtsvordering tegen de opdrachtnemer tot afgifte van de stukken die hij ter zake van de opdracht onder zich heeft gekregen, verjaart door verloop van 5 jaren nadat de opdrachtnemer zijn werkzaamheden voor de opdrachtgever heeft geëindigd. Op basis van dit artikel wordt een minimale bewaartermijn van dossiers aangenomen van 5 jaren. 

 

Beroepsaansprakeliikheid Het bewaren van dossiers is ook belangrijk voor het geval een makelaar of taxateur aansprakelijk wordt gesteld. De makelaar of taxateur moet er voor zorgen dat hij voldoende bewijsmiddelen heeft als hij in de procedure zijn stellingen moet bewijzen.

Voor aansprakelijkheid wegens een gemaakte beroepsfout gelden de verjaringstermijnen van artikel 3:310 BW. De rechtsvordering tot schadevergoeding verjaart 5 jaren nadat de benadeelde zowel met de schade als met de daarvoor aansprakelijke persoon bekend is geworden. Deze termijn van 5 jaren gaat dus pas lopen op het moment dat de (ex-)klant ontdekt dat er iets fout is gegaan. Dat moment kan echter niet eindeloos worden uitgesteld. Door verloop van 20 jaren na de schadeveroorzakende gebeurtenis (de verleende dienst) verjaart elke aanspraak. Het zou dus in beginsel verstandig zijn om dossiers 20 jaar te bewaren tot ook de lange verjaringstermijn is voltooid.

 

Taxatiedossiers NRVT

Op basis van de NRVT-kamerreglementen dient een taxatiedossier gedurende 10 jaar bewaard te worden in het kader van het doorlopende toezicht.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Obèr Makelaardij deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, denk hier bv aan de automatiseerder, websites tbv verkoop woning/taxaties en bedrijven tbv administratie, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Obèr Makelaardij blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Obèr Makelaardij uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

 

Doorgifte van persoonsgegevens buiten de EU

Obèr Makelaardij deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst. Deze derden kunnen zich buiten de Europese Unie bevinden of gebruik maken van servers die zich buiten de Europese Unie bevinden. Doorgifte aan landen buiten de Europese Unie gebeurt alleen als dat land een passend beveiligingsniveau waarborgt. Door het gebruik van de diensten van Obèr Makelaardij geeft u hiervoor toestemming.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Bedrijfsnaam invullen gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeurs-instellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Bedrijfsnaam invullen en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Mailadres invullen. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Obèr Makelaardij wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Obèr Makelaardij neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons of via Mailadres invullen.